Волво Клуб - България

Full Version: 2017-2018 VOLVO RTI MМM2 NAVIGATION MAP
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Продавам копие на въпросната навигация, по-точно :
2017-2018 VOLVO RTI MМM2 NAVIGATION MAP
DVD D
Albania, Austria, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Germany, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Poland, Romania, Serbia, Slovak Republic, Slovenia and Ukraine.

Издание март 2017.

Дисковете ги тествам на моята кола, ще бъдат като оригиналния (чакам да се върне от ремонт CD принтера ми).

Цена 20 лв.

Ако някой има интерес : на лични