Волво Клуб - България

Full Version: сервиз в Пловдив
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Добър ден, имам Волво S60 2.4 Бензин, 2001г. от няколко месеца почна за губи масло, не пуши като работи, нито като е в движение. Моля да ми препоръчате майстор в гр. Пловдив.